Related posts

SLO MSDN Event Huge Success » img_2167

SoCalCodeCamp Fullerton

SoCalCodeCamp Fullerton

SoCalCodeCamp Fullerton January 26th, 2009 Had a great weekend at the SoCalCodeCamp at CSU Fullerton this weekend.  I’m really...

Vote for my Sessions at MIX1

Vote for my Sessions at MIX1

Vote for my Sessions at MIX10 January 5th, 2010 I submitted a few sessions for the MIX10 conference this...

Bộ sưu tập những ảnh Anime ngầu lạnh lùng chất nhất

Bộ sưu tập những ảnh Anime ngầu lạnh lùng chất nhất

Những bộ ảnh Anime ngầu lạnh lùng luôn nhận được sự yêu thích và quan tâm của rất nhiều...

Are you an IT Pro and wondering if your job is going to be outsourced to Azure? Windows Azure...

The Best of PDC coming to SLO

The Best of PDC coming to SLO

MSDN Events Unleashed: The Best of PDC coming to SLO February 22nd, 2009 This is big news for the...